ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 27 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง  70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ผู้ก่อตั้ง  1. นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ 2. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
แนวทางการให้บริการ  “SERVLCE WLTH A SMILE” พื้นฐานของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องมาจากใจ คือ มีความรักในธุรกิจที่ทำ มีจิตใจพร้อมบริการ และ มีความจริงใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทั้งหมดจะแสดงออก มาด้วยร้อยยิ้ม ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ
สโลแกน  ประสบการณ์ คุณภาพ เชื่อถือได้

Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.